Protipožiarná ochrana

Nachádzate sa tu

Domov » Požiarne vodovody

Každá naša pobočka na základe objednávky zabezpečí kontrolu a servis zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov.

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí  každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov  kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,

Pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:

  • realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
  • funkčnosi všetkých druhov ochrany potrubí.

Na základe požiadavky zákazníka vykonávame tlakové skúšky hadíc.

Všetky kontrolované hadicové zariadenia, hydranty budú na základe dohody so zákazníkom označené štítkom s parametrami podľa §13 ods.3 citovanej vyhlášky a návodom na obsluhu.

SÍDLO SPOLOČNOSTI

 

ATH-PO s.r.o.
Bardejovská 61
080 06 Ľubotice
Slovenská republika

tel.: +421 948 090 666
e-mail: athpo@athpo.sk

 

IČO: 46 727 540
DIČ: 
2023543786

 

reg: Okresný súd Prešov - 26197/P
VUB banka: 3029258551/0200

KONTAKTNÝ FORMULÁR


TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY

 

Dodávateľským spôsobom vykonávame činnosť technika požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č..314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi.